Logga in
Hem

Stadgar för Föreningen Sveriges Brandbefäl 

Antagna vid kongressen 21 maj 2014


Allmänna bestämmelser

§ 1

Föreningen Sveriges Brandbefäl har till uppgift: 

 • att främja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande frågor 
 • att tillvarata brandbefälets roll i denna utveckling 
 • att i kamratlig anda sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenheter och kunskaper.


Föreningens organisation

§ 2

Föreningen Sveriges Brandbefäl består av en riksorganisation och regionföreningar. Regionföreningar kan innefatta ett eller flera län, eller delar av län. Regionföreningarna fastställer sina stadgar med ledning av normalstadgar beslutade av riksorganisationens årsmöte. Innan fastställande ska riksföreningens styrelse godkänna förslaget. 


Föreningens verksamhet på regional nivå leds av dess regionstyrelse.


Medlemskap

§ 3

Medlemskap i Föreningen Sveriges Brandbefäl innebär medlemskap i riksorganisationen. Medlem i riksorganisationen är också medlem i den regionförening som medlemmen har valt. Om medlemmen inte har valt regionförening, tilldelas denne ett medlemskap i första hand utifrån medlemmens angivna utdelningsadress. Om regionförening saknas, tillhör medlemmen enbart riksorganisationen. 


Medlem kan den bli som genomgått MSB:s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket också är föreningens definition av brandbefäl. Medlem kan också den bli som kan berika föreningens verksamhet. 


Stödjande medlem kan både fysisk och juridisk person bli 


Till hedersmedlem kan förtjänt person utses av styrelsen. Beslutet ska offentliggöras på ordinarie årsmöte. Styrelsen har rätt att besluta att hedersmedlem befrias från medlemsavgift för viss tid eller livsvarigt. 


Medlem betalar den avgift som fastställs av årsmötet. 


Regionförening har rätt att besluta om särskild medlemsavgift till regionföreningen.


§ 4

Styrelsen kan på eget initiativ eller på begäran av regionföreningen utesluta medlem som handlat i strid mot grundläggande bestämmelser i riksföreningens stadgar.


Årsmöte

§ 5

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska sammanträda en gång varje år. 


Årsmötet sammanträder senast i maj månad varje år. Kallelse sker genom kungörelse i riksorganisationens officiella organ samt genom särskild skrivelse till styrelsens ledamöter och regionföreningarna senast sex veckor före mötet.


Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen, om inte föregående årsmöte redan fattat annat beslut. 


Extra årsmöte hålls om styrelsen anser det nödvändigt, om minst en tredjedel av regionföreningarna eller om revisorerna begär det. Styrelsen ska kalla till möte senast en månad efter att en sådan begäran kommit in. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen. För kallelse till extra årsmöte gäller samma förfaringssätt som för kallelse till ordinarie årsmöte.


§ 6

Rösträtt vid årsmötet har styrelsens ledamöter samt regionföreningar. Regionföreningarna har rätt att utse vardera ett (1) ombud. Därutöver har regionföreningarna rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar. Stödjande medlemmar har inte rösträtt.


Ledamot av styrelsen kan ej samtidigt utöva rösträtt som ombud. För att ombud skall äga rösträtt, skall regionföreningen minst fyra veckor före årsmötet anmäla valda representanter jämte suppleanter skriftligen till styrelsen. 


Samtliga medlemmar har närvarorätt vid årsmötet.


§ 7

Vid ordinarie årsmöte för riksorganisationen skall följande ärenden förekomma: 

1) Val av årsmötesordförande jämte ersättare.

2) Val av sekreterare tillika referent. 

3) Val av rösträknare 

4) Godkännande av dagordning. 

5) Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 

6) Upprop av ombud och godkännande av röstlängd. 

7) Fråga om kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna. 

8) Styrelsens verksamhetsberättelse. 

9) Revisorernas berättelse. 

10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11) Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår. 

12) Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår 

13) Val av ordförande för en tid av ett år 

14) Val av ledamöter 

15) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

16) Val av tre ledamöter att utgöra valberedning, varav en ska utses till sammankallande 

17) Fastställande av officiellt kungörelseorgan 

18) Styrelsens rapport av innevarande års verksamhetsplan 

19) Fastställande av inriktning till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

20) Beslut om styrelsens arbetsordning 

21) Behandling av inkomna motioner och förslag. 

22) Tillkännagivande av eventuell hedersledamot 

23) Tid för nästkommande årsmöte 

24) Avslutande av mötet 


Val skall ske öppet, om inte röstberättigad begär sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller årsmötesordförandes röstutslag. 


Motion kan endast framställas av regionförening och skall vara riksföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Enkel fråga kan framställas av regionförening eller enskild medlem och skall skriftligen vara riksföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Fråga väckt av enskild skall, innan den underställs riksföreningens styrelse, beredas av respektive regionförening.


§ 8

Vid årsmöte får inga andra ärenden avgöras än de som varit angivna i kallelsen. 


Styrelsen

§ 9

Styrelsen leder föreningens verksamhet och bereder ärenden till årsmötet. 


Styrelsen består av ordföranden och åtta ledamöter, varav fyra utses ur regionföreningarnas styrelser med beaktande att ingen region får egen majoritet. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, hälften varje år. 


Styrelsen har rätt att bland ledamöterna utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden, 1:e respektive 2:e vice ordföranden. AU är beslutsmässigt då minst två av tre ledamöter deltar. Styrelsen får rätt att överlåta beslutanderätten till AU i ärenden som överlämnats av styrelsen. 


Styrelsen ska samla företrädare för regionföreningarna minst en gång per år för att informera om verksamheten.


§ 10

Föreningens ordförande, eller vid dennes frånvaro 1:e respektive 2:e vice ordförande, kallar till sammanträde med styrelsen. Styrelsen skall även sammankallas när minst en tredjedel av styrelsen begär det. 


Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut fattas med enkel majoritet, och vid lika röstetal fäller mötesordförandes röst utslag.


§ 11

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltning av riksorganisationens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut. Det åligger styrelsen särskilt att: 

 • planera, leda och fördela arbetet inom SBB. 
 • tillse att gällande författningar följs, 
 • inom sig utse 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör och sekreterare, 
 • utse firmatecknare 
 • upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete, 
 • godkänna stadgar för regionföreningar, 
 • behandla inkomna motioner och övriga frågor till årsmötet, 
 • fullgöra uppgifter enligt föreskrifterna för Kaare Brandsjös stipendiefond


§ 12

Årsmötet utser en valberedning, som består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska föreslå ordförande, ledamöter samt revisorer till årsmötet. Valberedningen ska senast tre månader före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om de önskar kandidera för en kommande mandatperiod. Valberedningens förslag skickas till styrelsen och samtliga regionföreningar tillsammans med kallelsen och övriga årsmöteshandlingar. 


Vid årsmötet ska valberedningen inleda kandidatnomineringen vid samtliga val.


Revision

§ 13

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen senast före mars månads utgång granskas av två revisorer som väljs vid ordinarie årsmöte. Revisorerna skall senast en månad före årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen


Ändring av stadgar

§ 14

Förändring av föreningens stadgar kräver bifall av minst 2/3 majoritet av rösterna på årsmötet vid vardera av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.


Föreningens upplösning

§ 15

Fråga om föreningens upplösning skall tydligt anges i kallelsen till årsmötet. 


För att beslut om riksorganisationens upplösning ska vara giltigt ska detta ha fattats på två av varandra följande årsmöten, med minst två månaders mellanrum. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av de röstande på respektive årsmöte. 


Vid föreningens upplösning disponeras dess tillgångar enligt de två årsmötenas beslut.