Logga in
Hem

Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Sveriges brandbefäl, SBB, 822000-7051, Box 47244 100 74 Stockholm (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Detta dokument beskriver den hantering som riksföreningen ansvarar för. Den hantering som sker i regionföreningarna ansvarar dessa själva för. 


Föreningen är helt opolitisk yrkesförening utan några fackliga bindningar som tillvaratar brandbefälets roll i utvecklingen av samhällets risker.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information medlemmarna m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter) 


Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med anmälningar och genomföranden av möten och konferenser/utbildningar. 


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

  • Hantering av medlemskap i föreningen 
  • Föreningsadministration 
  • Deltagande i föreningens medlemsverksamhet 
  • Utbildningar/konferenser arrangerade av föreningen 
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Föreningen delar personuppgifter med Klarapapper och Fortnox AB för viss hantering av medlemsavgifter, med SCC Networks Norge för administration samt lagring av hemsidan (inkl medlemsregister), samt Sundsvalls Accidenstryckeri AB för distribution av tidningen Räddningsledaren.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandling: 

Hantering av medlemskap i föreningen


Laglig grund

Avtal

Ändamål med behandling: 

Föreningsadministration


Laglig grund

Avtal

Ändamål med behandling: 

Deltagande i föreningens medlemsaktiviteter


Laglig grund

Avtal/samtycke

Ändamål med behandling: 

Utbildningar/konferenser/seminrium arrangerade av föreningen


Laglig grund

Samtycke

Ändamål med behandling: 

Publicering av material på hemsida och sociala medier


Laglig grund

Samtycke


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 


Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via mail till info@brandbefal.se eller via brev till adressen: Föreningen Sveriges Brandbefäl Box 47 244 100 74 Stockholm.  Formulär för begäran finns på föreningenshemsida.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

  •  Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
  •  Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
  •  Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen