Logga in
Hem

Årsmöte Föreningen Sveriges brandbefäl

Publicerad den 22 april 2022

Enligt stadgarna ska kallelse till årsmöte gå ut fyra veckor innan möte men tyvärr blev årets första nummer av Räddningsledaren där kallelsen finns med försenad vilket medför att vi måste flytta på årsmötet.

Det blir den 20 maj 2022 kl 11.30 via teams, inte som skrivits i Räddningsledaren 6 maj.  

Anmäl deltagande till info@brandbefal.se så får du länk till mötet.

 

Medlemmar i FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL kallas härmed till årsmöte.

Plats: Via Teams, anmäl deltagande per e-post till info@brandbefal.se så får du länk till mötet, samt handlingar när dessa är klara

Tid: 20 maj 2022 klockan 11.30

DAGORDNING

1) Val av årsmötesordförande jämte ersättare.

2) Val av sekreterare tillika referent.

3) Val av rösträknare

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

6) Upprop av ombud och godkännande av röstlängd.

7) Fråga om kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna.

8) Styrelsens verksamhetsberättelse.

9) Revisorernas berättelse.

10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11) Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår.

12) Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår

13) Val av ordförande för en tid av ett år

14) Val av ledamöter

15) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

16) Val av tre ledamöter att utgöra valberedning, varav en ska utses till sammankallande

17) Fastställande av officiellt kungörelseorgan

18) Styrelsens rapport av innevarande års verksamhetsplan

19) Fastställande av inriktning till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

20) Beslut om styrelsens arbetsordning

21) Behandling av inkomna motioner och förslag.

22) Tillkännagivande av eventuell hedersledamot

23) Tid för nästkommande årsmöte

24) Avslutande av mötet

  

För rätt att rösta och närvara står följande i stadgarna:

§6 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Rösträtt har medlem som har betalt medlemsavgift och är närvarande på mötet eller representeras av ett ombud.