FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ÅRSMÖTE DEN 26/2-2020 HELSINGBORG
Av Anders Liljeberg  
28.01.2020
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: onsdag den 26/2, klockan 09.00. Plats: Sundspärlan i Helsingborg.
-

Kallelse till årsmöte.

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

Tid:               onsdag den 26/2, klockan 09.00.

Plats:             Sundspärlan i Helsingborg.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 16/2.

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 16/2.

 

Program:       Årsmötesförhandlingar.

Konferensen börjar klockan 10.00, medlemmar som vill deltaga utan kostnad under första dagen meddelar detta vid anmälan till årsmötet.

Lunch serveras från klockan 12.10.

 

Anmälan om deltagande senast den 16/2 2020.

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2020.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2020, Plus Giro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2020.

 

Årsmöte, den 26/2 i samband med brandbefälsmötet i Helsingborg.

Brandbefälsmötet, den 26 - 27/2 i Helsingborg.

Vårmöte, återkommer med mer information.

Skånsk Brandskyddsdag, MSB i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

Malmö 2020-01-22

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2019.

6.                   Årsberättelse 2019.

7.                   Kassarapport 2019.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Medlemsavgift för 2021.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Val

A)                  Ordförande för en tid av 1 år. Avgående: Christer Ängehov.

B)                  Kassör för en tid av 3 år. Avgående: Anders Nählstedt.

C)                  2 ledamöter för en tid av 3 år.

                     Avgående: Bengt Persson och Fredrik Kristell.

D)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

      Avgående: Roger Johnsson och Sebastian Thuns.

E)                  2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

     Avgående: Joakim Ilmrud och Petra Geistrand.

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

     Avgående: Andreas Bengtsson, Per Friis och Conny Ingvarsson (sammankallande).

13.                 Avslutning.