FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SKÅNE-BLEKINGE
Av Anders Liljeberg  
20.02.2018
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: onsdagen den 14 mars 2018, klockan 10.00. Plats: Brandstation, Höör.
-

 

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               onsdagen den 14 mars 2018, klockan 10.00.

Plats:             Brandstation, Höör.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars 2018.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2018.

 

 

Program:       Kaffe.

Årsmötesförhandlingar.

                      Förevisning av ledningsfordon.

                      Lunch.

 

Anmälan om deltagande senast den 4 mars till:

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2018.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2018, Plus Giro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2018.

 

Brandbefälsmötet 28/2 - 1/3, Helsingborg.

Årsmöte den 14 mars, Höörs brandstation.

Vårmöte i Maj, återkommer med mer information.

Skånsk Brandskyddsdag den 13 september, MSB i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2018-02-12

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2017.

6.                   Årsberättelse 2017.

7.                   Kassarapport 2017.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Medlemsavgift för 2019.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Val.

A)                  Ordförande för en tid av 1 år.

Avgående: Lars Nilsson.

 

B)                  3 ledamöter för en tid av 3 år.

Avgående: Joel Johansson och Jörgen Persson.

 

                      C)                  Suppleant för en tid av 3 år.

                                            Avgående: Fredrik Hermansson.

 

D)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Roger Johnsson och Sebastian Thuns.

 

E)                  2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Joakim Illmrud och Petra Geistrand.

 

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Andreas Bengtsson, Per Friis och Conny Ingvarsson (sammankallande).

 

13.                 Avslutning.