FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VÅRT SVAR TILL NY FÖRESKRIFT
Av Ulf Lago  
17.08.2014
 
Vi har lämnat våra synpunkter på de förslag till föreskrift om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.
-
Föreskrifiterna är tänkta att ersätta nuvarande SRVFS 2008:5. Läs mer om vårt remissvar under fliken SBB tycker.