FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE 2012-03-06
Av Anders Liljeberg  
06.02.2012
 
Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte. Tid: Tisdagen den 6 mars 2012, klockan 09.30. Plats: Turning Torso, Malmö.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Tisdagen den 6 mars 2012, klockan 09.30.

Plats:             Turning Torso, Malmö.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari 2012.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 27 februari 2012.

 

Program:       Årsmötesförhandlingar.

                      Fika.

                      Peter Arnevall, Uppsala. Brandbefälsföreningens syn på nya BBR

- Vad betyder de för räddningstjänsten och hur arbetade vi i referensgruppen med dem?

                      Lunch.

 

Anmälan om deltagande senast den 27 februari till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70 eller e-post sbbf@rsyd.se

Vid utebliven närvaro debiteras Ni kostnaden för fika och lunch.

 

Medlemsavgift för 2012.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 27 februari 2012, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-post adress för dem som har.

 

Programförslag 2012.

 

Årsmöte den 6 mars, Turning Torso, Malmö.

Vårmöte den 3 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 13 september, MSB skola Revinge.

Brandbefälsmöte, 7-8 november, Helsingborg.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

Malmö 2012-01-27

 

Styrelsen för

Skåne-Blekinge Brandbefälsförening

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2011.

6.                   Årsberättelse 2011.

7.                   Kassarapport 2011.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Årsavgift 2012.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Stadgeändring med anledning av namnbyte.

13.                 Transformering till gemensam juridisk organisation, se bilaga.

 

14.                 Val.

A)                  Ledamöter för en tid av 3 år.

Avgående: Jörgen Persson och Christer Dahlsjö.

B)                  Suppleant för en tid av 3 år.

Avgående: Jan Skoog.

C)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Örjan Thorne och Kjell Dyberg-Ek.

D)                  2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Tor Billing och Fredrik Kristell.

E)                  Kontaktpersoner nya medlemmar för en tid av 2 år:

Avgående: Staffan Persson.

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Christian Svärd (sammankallande), Jan Klauser och

Erling Johansson.

 

15.                 Avslutning.