Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

STYRELSEPROTOKOLL 2009-06-11

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Stockholm
Datum: 02.09.2009
 

 

 

 

Styrelse/kommitté:    Styrelsen

 

Tid:                             2009-06-11, kl 1400-1600

 

Plats:                          Johannes brandstation, Röde Hanen

 

Närvarande:              Anders Bergqvist, Bo Björklund, Hans Arvedahl, Mikael Lundh, Lars Hellsten, Minna Bodin, Peter Juhlin, Jonatan Ahdrian, och

 Anders Klarström

 

Saknades:                 Lina Holgersson och Kent Johansson

                     

Ordförande:               Anders Bergqvist                                                         

                                                                                                                                                       

                                                                                underskrift

 

Sekreterare:              Anders Klarström

                                                         

 

                                                                                underskrift

 

                                                                                                                                                

 

§§ 52-??                    Lydelse

                                                                                                                                                

 

 

52/09  Mötets öppnande

              Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna till dagens möte och särskilt Jonatan. Deltagarna presenterar sig för Jonatan.

 

53/09  Dagordningens godkännande

              Ordföranden gick igenom i dagens dagordning som godkändes.

 

54/09  Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll gås igenom några få  kommentarer.

 

 

 

55/09  Aktiviteter

 

Genomförda 2009:

Medlemsblad nr 1 har skickats ut.

 

Medlemsmöte den 28 januari hos Brandskyddsföreningen. Avsikten var att överdirektören Nils Svartz från MSB skulle informera om uppstarten av den nya myndigheten. P g a föreläsarens sjukdom genomfördes istället en redovisning inför SBRs Roadshow. (43 deltagare).

 

En rutin förslås skapas där vi på den nya hemsidan avannonserar aktiviteter om liknande situationer uppstår igen.

         

I samband med Stor-Stockholmscupen i Hockey-Bockey den 2 mars i Norrtälje genomfördes ett medlemsmöte om MSB och förebyggandefrågor. ( 18-20 deltagare)

 

Den 2 mars i Norrtälje arrangerades också ett medlemsmöte kring det nya släcksystemet ONE SEVEN. Släcksystemet redovisades både teoretiskt och praktiskt.

(ca 25 deltagare)

 

Vid  Stor-Stockholmscupen i Hockey-Bockey den 2 mars ordnades även ett medlemsmöte kring varuhusbränderna i Södertälje. (48 deltagare)

 

Årsmöte hölls hos Brandskyddsföreningen den 23 mars. SBRs ordförande Peter Löthman gick igenom vision och mål för förbundet. Gruppdiskussioner genomfördes också. Därefter hölls en kamratträff med bejublad underhållning. Aktiviteterna samlade 34 medlemmar.

 

Utskottet för Plan- och byggfrågor arrangerade ett medlemsmöte den 5 maj på stadsbyggnadskontoret i Stockholm med rubriken förslag till ny Plan och bygglag (PBL). (35 deltagare)

 

Styrelsen kallade till ett kontaktombudsmöte förlagt innan ledarskottsutskottets möte den 18 maj. Start klockan 12 00 med lunch och avslutning kl 1400. Tyvärr anmälde sig bara ett kontaktombud så styrelsen ställer in aktiviteten och tar upp frågan om hur kontaktombuden ska aktiveras nästa gång.

 

Ledarskapsutskottet genomförde ett medlemsmöte den 18 maj med rubriken ”indirekt ledarskap”. Professor Garry Larsson från FHS deltog. Aktiviteten genomfördes hos Brandskyddsföreningen och samlade ca 25 deltagare.

 

Medlemsblad nr 2 har skickats ut.

 

Kommande 2009:

Medlemsmöte och kamratafton kring räddningsindex hålls på Johannes brandstation idag den 11 juni kl 16 00. Magnus Rask håller i medlemsmötet och Ola Eriksson i kamrataftonen. (40 anmälda).

 

Medlemsaktivitet Skydd2009

Under Skydd2009 i september planeras en medlemsaktivitet, eventuellt ihop med SBR och/eller CF (Lina ansvarar)

 

Konferensresa arrangeras den 19-20 november hos Viking Line. Förslaget är att belysa ett antal aktuella frågor utifrån ”Ditt uppdrag i en ny tid”.

Huvudavsnittens rubriker är:

·   Räddningstjänstens varumärke- Hur vårdar vi detta för framtiden?

·   Hur påverkas vi av omvärlden?

·   Brandbefälets framtida roll

 

SBRs styrelse kommer att deltaga på konferensresan. Hallis håller samman

resegruppen. Övriga deltagare i gruppen är Minna, Peter, Bosse och Lasse,

Anders K och Kent L. Resegruppen har haft tre sammanträden och nästa möte hålls den 17 maj. Sten Andersson Attunda ställer upp som moderator.

 

Rederiets personuppgifter har varit svåra att få fram i tid. Styrelsen föreslår att den som kontaktat föreläsaren också tar upp personuppgifterna.

 

Planerade 2009:    

Styrelsen planerar att bjuda in länets brandskyddskontrollanter (Sotartekniker) till ett lämpligt medlemsmöte. Avsikten är att se om den gruppen är en presumtiv medlemsgrupp

 

På grund av organisationsförändringar flyttas medlemsmöte på Gotland till hösten 2009. Det bör vara en aktivitet som lockar både fastlänningar och Gotlänningar. Jonatan Ahdrian (Gotland) som ansvarar har kreativa idéer kring aktivitetens genomförande. Preliminärt datum är den 6 oktober.

 

Lars Hellsten undersöker om det finns möjlighet att hålla en information på ett möte för brandskyddsledare.

 

Mötet med länets brandchefer planeras till 14 oktober kl 1000 i Norrtälje. (Anders B ansvarar).  

 

              Medlemsmöte om den nya lagen om brand- och explosiva varor (LBE).

Eventuellt med Marcus Cato. Lagen är försenad. En tanke är att samtidigt behandla tillsynsprocessen med den enskilde och organisationens ansvar.

 

Idéer:

1.             Vi bör aktualisera vårt arbete med att ta upp aktuella händelser i närtid efter det att de inträffat.

2.             Riskutredningar i kommunen. Kan vara aktuellt med konsult som jobbar för Stockholms Stad med andra utsatta verksamheter.

3.             Hur hanteras de skriftliga redogörelserna enligt LSO.

4.             Hellstens idé om FOI och datasäkerhet.

5.             Ett seminarium med Peter Eriksson om byggnadskollaps. Eventuellt i samarbete med utskottet.

6.             Vad innebär det ökade användandet av etanol som drivmedel för fordon?

7.             Ett möte om organisationen på skadeplatsen vid en trafikolycka önskar RKML (landstingets Regionala Katastrof Medicinska Ledning) genomföra tillsammans med oss. De har ändrat sin organisation.

8.             Utredningen om SRV och KBMs sammanslagning av väsentliga delar.

9.             Brandforsks förändringsarbete. (Anders B)

10.        Möte om kommunernas förväntan på räddningstjänstens medverkan i medlemskommunerna när man är organiserad i förbund. (Bosse)

11.        Hearing om socialstyrelsens förslag till föreskrift om ambulanssjukvård, vilket troligen stoppar räddningstjänstens sjukvårdsinsatser som att använda ryggbräda, sätta halskrage etc.

12.        Konsekvenser av att flytta en stad, t.ex.Kiruna.

 

56/09  Måluppföljning 2009

Föreningens mål för verksamhetsåret 2009 är att:

  • Hålla minst 3 aktiviteter per halvår förutom kamratträffar
  • Genomföra ett medlemsmöte på Gotland
  • Arbeta med genomförandet av föreningens Policy och handlingsprogram
  • Öka totala antalet närvarande medlemmar vid föreningens aktiviteter Vi undersöker möjligheten att lägga en länk från intranätet (SSBF) till vår hemsida för öka det aktiva intresset
  • Under året redovisa resultat från utskotten
  • Anordna minst 2 kamratträffar per halvår
  • Utge minst 2 medlemsblad per halvår SBR:s webbplats
  • Driftsätta en ny hemsida integrerad med SBR:s webbplats
  • Sprida kännedom om föreningens stipendium samt utlysa stipendiet för 2009
  • Undersöka möjligheterna att bilda ett utskott för Krisledning och riskhantering

 

57/09  Policy och Handlingsprogrammet – KONTAKTOMBUDEN

Vi konstaterar att inte lyckats med att få kontaktombuden till att vara ”kontaktyta mellan styrelsen och medlemmarna på sin arbetsplats för att skapa ett brett engagemang i föreningen”. Kontaktombudsorganisationen tas upp nästa gång på Fejan.

 

58/09  Rapport från utskotten

Utskottsordförande Kjell Eriksson och Ola Mårtensson kvarstår 2009. Minna redovisar läget i arbetet med att rekrytera till Plan- och Byggfrågor samt Olycksutredningar. Micke kontaktar Kjell F för att diskutera ordförandefrågan. Hans Arvedahl ställer upp som ordförande för utskottet för olycksutredningar

 

Följande är utsedda till styrelsens kontaktmän till utskottsordföranden.

·   Minna Bodin            Ledarskap

·   Lars Hellsten            Brandskyddsanläggningar

·   Micke Lundh            Plan och Byggfrågor

·   Hans Arvedahl         Olycksutredningar

 

Minna delger styrelsen sitt förslag till inrättandet och uppdragsdirektiv gällande ett utskott inom ”Risk- och krishantering samt samhällsskydd och beredskap”. Styrelsen uppmanas att fundera till Fejanmötet. Minna mailar förslaget till styrelsen.

 

59/09  Ekonomi, rutiner, medlemsfrågor, nya medlemmar, förenings-  frågor

Ny medlem:

Ulla-Carin Karlsson-Lindkvist               polisen (efter styrelsebeslut)

 

Begärt utträde:

Björn Egman                                           fd FMV (pension)

 

Föreningens behållning är 291 500:-. Ungefär ett 70-tal har inte betalat medlemsavgiften varav 15-20 st inte heller betalat för 2008.

 

Faktura för arbetet med hemsidan på 4030:- har kommit från leverantören. SBR betalar den stora utvecklingskostnaden på 25030:-. Alla länsföreningar kan nu erbjudas egna underavdelningar till en kostnad om 4030:-.

 

60/09  Utveckling av hemsidan

Hemsidan är driftsatt och igång. Peter kör en kort dem. Han uppdaterar sidan efter sin Italiensemester.

 

61/09  Utvecklingsstipendium

Stipendiets för 2009 ska marknadsföras ordentligt för få många sökanden. Tidningen och medlemsbladet är naturliga annonsplatser. Bosse talar med Lovisa som är redaktör för Räddningsledaren.

 

62/09  Övriga frågor

Anders B informerar från förbundsstyrelsemötet i Borlänge. SBR och Brandskyddsföreningen jobbar mycket tillsammans på central nivå. Samverkan på lokal nivå är mer oklar. Hallis är nu med i valberedningen för SBR.

Mötet diskuterar det faktum att Peter Löthman lämnar ordförandeskapet i och med sitt nya jobb.

Tack mail har kommit från Kent Loremark som fyllt 70 år.

 

63/09  Kommande möten 2009

Styrelsemöten:

·      onsdagen den 2 september eftermiddag och kväll på Fejan i Norrtälje då (Hallis har bjudits in)

·      möten därefter bokas in på Fejan.

 

64/09  Mötets avslutning

              Ordföranden avslutar mötet med att tacka de närvarande och deltagarna övergår till medlemsmöte och kamratafton.

             

 

 
Tillbaka till föregåande sida

 



Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann