Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRBUNDSRÅDSMÖTE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Västerås
Datum: 23.05.2005
 

1.                                   Förbundsrådsmötets öppnande

Förbundsordförande Jan Wisén öppnar mötet och han hälsar särskilt välkomna till dem som är med för första gången.

 

2.                                   Upprop och prövning av beslutsförhet

Upprop och närvarokontroll genomförs. Närvarande vid mötet enligt nedan:

 

Verkställande utskottet:            
Jan Wisén

                     Ingemar Larsson

                     Sune Hellberg

                     Cecilia Uneram

                     Arto Koivumaa

 
Länsföreningarna

                     AB/I (Stockholm/Gotland):     Lars Hallander

                     C (Uppsala):                          Anders Ahlström                  

                     D (Södermanland):                 Mårten Eskilsson                   

                     E (Östergötland):                    Hans Eriksson           

                     F (Jönköping):                        Micael Carlsson

                     G (Kronoberg):                      -

                     H (Kalmar):                            -

                     KLM (Blekinge/Skåne):                    -                                 

                     N (Halland):                           Klaus Heinsvig                      

                     OPR (Västra Götaland):                    -          

                     S (Värmland):                         Stefan Bergström

                     T (Örebro):                            Ingvar Eriksson

                     U (Västmanland):                   Mats Fredriksson                  

                     W (Dalarna):                          Thorsten Bladlund

                     X (Gävleborg):                       -                                 

                     Y (Västernorrland):                -

                     Z (Jämtland):                          -          

                    AC (Västerbotten):                -

                    BD (Norrbotten):                   Krister Östrén

                                              

                   Övriga:                                  

                   Andreas Nilsson (Halland)

                   Nils Weslien (Värmland)

                   Kaare Brandsjö

                   Anders Carell

                   Judy Gester

                   Kerstin Stålbrand

                                                                      

3.                                   Val av mötesfunktionärer

a)      Till mötesordförande väljes Jan Wisén.

b)      Till justeringsmän väljes Lars Hallander och Anders Ahlström.

c)      Till sekreterare väljes Cecilia Uneram.

 

 

4.                                   Godkännande av kallelse

Kallelse och föredragningslista godkännes.

 

 

5.                                   Verkställande utskottets verksamhetsberättelse för 2004

Verkställande utskottets berättelse över verksamheten för 2004 har mailats till förbundsrådet i samband med kallelsen.

 

Verksamhetsberättelsen redovisas, varefter den godkännes och lägges till handlingarna.

 

 

6.                                   Länsföreningarnas verksamhet

Östergötland: Inte allt för hög aktivitet, men ändå igång med någon träff och

årsmöte där Lars Hedström föreläste.

Södermanland: Nystart i form av årsmöte där Göran Schnell föreläste. Lite trögstartat, men ändå på rull.

Örebro: Välbesökt årsmöte på Örebro Airport. Ökat intresse från säkerhetsfolk mfl som vill bli medlemmar.

Jönköping. Traditionellt. På papperet något vikande medlemssiffror, men kassören har dragit åt tumskruvarna. Årsmötet var ett lyft – tredubbelt från året innan. Positiv trend!

Halland: Flera träffar. Medlemsantalet är stadigt.

Stockholm/Gotland: Hallis flaggar för kamratträffen i samband med SKYDD. Traditionsenlig konferensresa till Åland. Flera träffar under året. Planering av nya året sker innan årsskiftet. Föreningen har även utskott. Årsmöte med redovisning av arbetet med tsunamin - flera stycken som beskrev händelsen på plats och även i Sverige (Arlanda mm). Vid medlemsmötet i juni kommer Räddningsledaren för tunnelbanebranden i Rinkeby. Årets konferensresa kommer att ha tema ”Samhällets förmåga att hantera kriser på nationell, regional och lokal nivå”, bl a så kommer representant från Systembolaget att redovisa deras krishantering.

Värmland: Nystart även i denna förening.

Norrbotten: De årliga brandbefälsdagarna (fredag-lördag) har slagit mycket väl ut. Förra året i Gällivare och temat var RVR. Informationsdag ”aktuella räddningstjänstdagar” i samarbete med SBF. I samband med detta genomfördes även årsmötet.

Uppsala: Ytterligare nystart. Två träffar i år varav Sven Krook föreläste på den ena, följt av föredrag av Kenneth om ”utanförskap”.

Dalarna: Träff i Smedjebacken om skärsläckare. Även på detta årsmöte var Göran Schnell och föreläste. Planerar träff i höst om Rakel.

Västmanland: Kamrataftnar och julbord har genomförts. Resa till Gävle planeras till hösten. Satsar mycket på information och att få med flera medlemmar.

Västra Götaland: Ligger runt 300 medlemmar. Målsättning är två träffar per år. Förra året byttes halva styrelsen ut för att få igång aktiviteten i föreningen. Ingemar tog upp dilemmat med icke betalande medlemmar.

 

Hallis föreslår att kassörerna i länsföreningarna får träffas vid ett tillfälle och diskutera gemensamma dilemman.

 

 

7.                                   Årsbokslut 2004

a)       Förbundets verksamhet.

b)      Stipendiefonden

 

Sune redovisar utfall mot budget och gör en ekonomisk redovisning av räkenskapsåret.

 

Förbundsrådet godkänner redovisningen.

 

 

8.                                   Godkännande av revisionsberättelse och prövning av ansvarsfrihet

                     Revisionsberättelse för förbundet och stipendiefonden föreligger. Förbundsrådet                      beslutar att godkänna dessa samt beslutar i enlighet med revisorernas förslag att                      ge verkställande utskottet ansvarsfrihet för året 2004.

 

 

9.                                   Budget 2006

Sune redovisar förslag till budget för 2006, vilket är en budget i balans med vissa justeringar från föregående år. Förbundsrådet beslutar att godkänna förslag till budget för 2005.

 

 

10.                               Medlemsredovisning

Sune redovisar dagsaktuellt medlemsantal (2790 den 21/5). Sune vädjar om bättre uppdatering!

 

 

11.                               Behandling av inkomna motioner och frågor

 

Mål för kongressperioden 2005-2008 redovisades av Janne.

 

Mål 4 ändrades till ”verka för” istället för ”stimulera”. I samband med mål 7 angående vår medlemstidning passade Janne på att marknadsföra tidningen och Kerstin efterlyser bidrag från länsföreningarna. Det vore värdefullt om alla skriver om de aktiviteter som sker i länet. Kaare uppmanar föreningarna till att utse en ansvarig.

 

12.                               Ändring av stadgar

 

Förbundsrådet ställde sig i höstas bakom föreslagna stadgeändringar. Inga ytterligare synpunkter har inkommit efter remiss. VU förslår ett tillägg till § 2 ”Styrelsen har rätt att besluta att hedersordförande/hedersledamot/hedersmedlem befrias från medlemsavgift för viss tid eller livsvarigt.”

 

13.                               Extra förbundsrådsmöte hösten 2005

 

I samband med det extra förbundsrådsmötet i höst görs även en extra kongress (för att kunna anta de nya stadgarna). Förslaget är att förbundsrådsmötet läggs i samband med Stockholmsföreningens konferensresa 17-18/11 2005.

 

14.                               Övriga frågor

 

   • VU föreslår att vi i samband med kongressen i morgon utser Göran Schnell till hedersledamot och Judy Gester till hedersmedlem. Förbundsrådet samtycker.
   • Remiss från Boverket har precis besvarats med hjälp av Stockholmsföreningen. Remiss-svaret ska läggas ut på hemsidan.
   • Remiss har inkommit angående ”RUB’en”.
   • Janne redovisar vårat internationella utbyte och flaggar för FEU’s hemsida f-e-u.org
   • Postgången önskas gå till Sune
   • Hallis väcker frågan och önskar samsyn angående att försöka behålla pensionärerna som medlemmar, även efter pensionering.
   • En fråga för styrelsemötet i höst är ”vad innebär berikar, dvs var går gränsen för vilka som ska få vara medlemmar?”
   • Vilket datum gäller för ”gratisåret”?

 

15.                               Mötets avslutande

Janne avslutar mötet, flaggar för montern och hälsar välkommen till middag klockan 20.00.

 

 

  

Jan Wisén                                           Cecilia Uneram

Förbundsordförande                          Förbundssekreterare

 

 

Lars Hallander                                   Anders Ahlström

Justerare                                             Justerare

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann