Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

STYRELSEMÖTE 1/06

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Sundsvall
Datum: 16.05.2006
 

 

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA BRANDBEFÄLETS RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE STYRELSEMÖTE

 

Tid:                                     2006-05-16

 

Plats:                                  Sundsvall

 

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1).

 

                     

1.                                      Mötets öppnande

Förbundsordförande Jan Wisén hälsar de närvarande varmt välkomna. Efter genomfört upprop upprättas en närvarolista (bilaga 1).

 

 

2.                                      Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkännes.

 

                                

3.                                      Aktuell information från VU/länsföreningarna

Sune redovisar aktuellt medlemsantal och budget/utfall 2005 (bilaga 2), ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2005 (bilaga 3), ekonomisk redovisning för Kaares stipendiefond för 2005 (bilaga 4) samt revisionsberättelse för SBR (bilaga 5) och revisionsberättelse för Kaares stipendiefond (bilaga 6).

 

Styrelsen fastställer resultaträkning och balansräkning för 2005.

 

Styrelsen beslutar att bevilja ansvarsfrihet för VU’s ledamöter för 2005 års förvaltning.

 

Sune föredrar budgetförslag för 2007 och styrelsen antar det (bilaga 7).

 

Jan tar upp dilemmat med ny ordförande i Västmanland.

 

                                      

4.                                      Hemsidan

Arto redovisar läget. Alla ordföranden har behörighet 2 och Arto uppmanar alla att gå in och prova och se vilka möjligheter som finns.

 

Bengt undrar om det går att få fler behörigheter inom länsföreningen, vilket Arto säger att det går och att det ska ordnas. Stockholm har problem med sin länkning och Arto lovar att kolla detta omedelbart.

 

Medlemsregistret kommer att läggas in digitalt och Artos förslag är att varje länskassör kommer få ansvara för att uppdatera medlemsregistret.

 

Sune flaggar för web-shopen som kan nås via hemsidan.

 

 

5.                                      PP-presentation

Cecilia redovisar förslag och tar tacksamt in synpunkter och kompletteringar. Styrelsen önskar komplettering med ”individperspektivet”, dvs vad får den enskilde medlemmen ut av sitt medlemskap, samt en organisationsskiss.

 

 

6.                                      Stipendiefonden

VU (stipendiefondens styrelse) har i år valt att dela ut medel ur Kaares stipendier till flera sökanden.

 

10 000 kr går till Peter Nilsson och Martin Johansson, Lund, för att användas till en konferensresa till Italien. Konferensen rör frågor om standars för olycks- och krishantering, vilket också är det område som de gör ett examensarbete kring.

5000 kr går till Björn Sundin, Lund, för genomförd kurs i brandorsaksutredning i Australien.

5000 kr går till Mattias Hult, Östersund, som uppmuntran för att han har lyckats med en bedrift! Han har med stor ihärdighet och envishet skapat en distansutbildning i SMO.

 

Utdelning till Peter, Martin och Björn sker om möjligt i samband med Brandingenjörsutbildningen jubileum i höst.

 

Samtliga stipendiater förväntas återkoppla till SBR genom att t ex skriva en artikel i Räddningsledaren.

 

 

7.                                      Räddningstjänstens ledarskapsutbildning

SBR har tillsammans med SBF och Svensk Företagskultur inlett ett samarbete i syfte att starta upp en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst. Vi bedömer att det finns ett stort behov av gemensam ledarskapsutveckling främst inom utbildningsområdet som har fokus mot ledarskap under icke insatstid.

 

Den 7/6 genomförs ett idéseminarium. Representanter för SBR, SBF, några olika räddningstjänster och Räddningsverket är inbjudna.

 

Tankarna just nu är att driva detta i bolagsform. SBF och SBR är då tänkta som kvalitetsgarant och SBF kan eventuellt tänka sig att sköta administrationen. Vi stödjer projektet och ser att det ligger helt i linje med SBR’s mål ”utveckla brandbefälets roll som ledare genom förbättrad kompetensutbildning och fortbildning”. SBF’s vision är ”Ett brandsäkrare Sverige”. Ledarskapsutbildning i denna tappning handlar mycket om stationsledarskap och att leda svensk räddningstjänst med annan inriktning än den vi har idag.

 

Utbildningarna är tänkt att utföras regionalt och lokalt.

 

Hasse uppmanar oss även tänka på deltidsanställd personal. Anders uppmanar att det lokala perspektivet finns med i grunden, t ex värdegrund. Det kan vara hemläxa eller liknande innan man kommer till kursen.

 

 

8.                                      SBR 50 år

2008 fyller vi 50 år och då är vi i Karlstad. Det är också kongressår. Vi har startat upp arbetet med en minnesskrift över den gångna 50 åren. Redaktionskommitté är Sune, Lars Henricsson och Kaare. I arbetet deltar även Olle Arvidsson och Conny Scherman. Sune redovisar arbetet.

 

Styrelsen är enig om att vi ska satsa på en bunden bok och ambitionen är att alla medlemmar ska få del av denna. Tanken är att vi ska försöka få sponsorer.

 

 

 

9.                                      Remiss angående AFS

Marcus Cato redogör för nuläget. ”Ur arbetsgivarperspektiv kommer vi inte att nå våra mål. Vi kom in för sent. Budskap från SKL är att det inte behövs någon AFS. Det räcker med portalparagrafen och lokala reglementen. Alt 2 är att det blir funktionsbaserad lösning där man kan anpassa. Alt 3 är att det finns tre nivåer på rökdykning och förutsättning att anpassa. Alt 4 renodla föreskrifterna så att det bara handlar om rökdykningen. Alt 4 dela upp i lag och allmänt råd.

Remissen kommer ut i sommar och remisstiden är 4 månader.” Marcus önskar att SBR stödjer dem för att bli starka tillsammans. AV bromsar utvecklingen då de låser vid detaljregler.

 

 

10.                                  Rapport från stipendiat

Marcus uppmanar oss att läsa artikel i vår tidning.

 

 

11.                                  Brandforsk

SBR har fått i uppdrag att representera de kommuner som är andelstecknare i styrelsen för Brandforsk. Detta innebär att vi nu har möjlighet att kunna påverka den tilldelning av forskningsmedel som sker via Brandforsk. Anders Bergqvist uppmanar styrelsen att kontakta honom via mail  anders.bergqvist@brand.stockholm.se för att han i sin tur ska kunna påverka tilldelningen av forskningsmedel. Inför varje styrelsemöte kommer en summering av alla ansökningar att läggas ut på SBR’s hemsida. Läs också artikel i senaste Räddningsledaren!

 

 

12.                                  Stockholmsföreningens framtidsseminarium

Lars Hallander redovisar. Se bifogad PP-presentation.

 

 

13.                                  Mål och vision

Kongressen har gett i uppdrag till förbundsstyrelsen att utarbeta en vision som anger hur svenskt brandbefäl vill se samhällsutvecklingen.

Med stor självrannsakan kan vi konstatera att frågan inte har haft så stort utrymme ute i länsföreningarna. Det är tillräckligt just nu att arbeta med att få igång verksamhet. Vi står inför vägskäl. Många tycker att våra mål håller. Vi tar med oss ”visionsfrågan” och återkommer till höstens styrelsemöte.

 

 

14.                                  Programgruppen BRAND

Thorsten tar kontakt med Janne angående representant från Dalarna inför nästa års programgruppsarbete. Monica Svensson från Malmö är förslagen. Janne får uppdraget att kontakta dessa och arbeta vidare.

 

 

15                  Nästa möte

Styrelsen får frågan om hur höstens möte ska arrangeras. Ska det vara ihop med Stockholmsföreningens möte? Förslag uppkommer att börja dagen före för att även de som inte kan åka med på resan kan delta. Vi startar då förbundsstyrelse onsdag lunch och avslutar torsdag lunch och därefter möjlighet att ansluta till Stockholmsföreningens konferensresa 16-17 november.

 

 

Avslutning

Cecilia frågar om styrelsens det är OK med att bara lägga ut protokoll på hemsidan eller om det finns en önskan om en liten påminnelse på mail. Styrelsen önskar en hint via mailen.

 

Ordförande avslutar mötet tackar och välkomnar alla till gemensam lunch.

 

 

 

 

 

_____________________                       _____________________

 

Jan Wisén                                                  Cecilia Uneram

Mötesordförande                                       Mötessekreterare

 

                     

 

NÄRVAROLISTA                                                                       Bilaga 1

 

 

 

Verkställande utskottet:                                               Jan Wisén

                                                                                       Ingemar Larsson

                                                                                       Sune Hellberg

                                                                                       Cecilia Uneram

                                                                                       Arto Koivumaa

 

Länsföreningen:

AB/I (Stockholm/Gotland):                        Lars Hallander, Anders Klarström

C (Uppsala):                                                                    Anders Ahlström

D (Södermanland):                                                          -

E (Östergötland):                                                             Hans Eriksson

F (Jönköping):                                                                 -

G (Kronoberg):                                                               -

H (Kalmar):                                                                     Ola Olander

KLM (Blekinge/Skåne):                                                   -

N (Halland):                                                                    Jan Sjöstedt, Peter Söderström

O (Västra Götaland):                                                       -

S (Värmland):                                                                  Stefan Bergström, Nils Weslien,

Bengt Bjur

T (Örebro):                                                                     Ingvar Eriksson

U (Västmanland):                                                             -

W (Dalarna):                                                                   Thorsten Bladlund

X (Gävleborg):                                                                -

Y (Västernorrland):                                                          Per-Erik Hörner, Ulf Edholm (från punkt 7)

Z (Jämtland):                                                                   -

AC (Västerbotten):                                                          Jan Fransson

BD (Norrbotten):                                                             Krister Östrén

 

Övriga:                                                                          Kerstin

                                                                                       Kaare

                                                                                       Marcus Cato (punkt 9 och 10)


Bilaga 2


BUDGET/UTFALL 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTER:

 

 

BUDGET

UTFALL

Medlemsavgifter 2900 st á 150:-

 

435 000,00  

337 650,00  

Administrationsbidrag CF 560 á 25:-

 

14 000,00  

0,00  

Administrationsbidrag SKTF

 

60 000,00  

60 000,00  

Annonser/övriga ink. RL

 

 

400 000,00  

293 750,00  

Ränta/utdelning

 

 

10 000,00  

15 089,40  

Övriga intäkter

 

 

111 000,00  

175 159,00  

Värdeförändring fonder

 

 

 

28 139,34  

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 030 000,00  

909 787,74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

 

 

 

Administration: Hyra, register, porto,

 

 

 

sekretariat, telefon

 

 

60 000,00  

56 008,50  

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

 

 

distribution

 

 

 

525 000,00  

607 634,10  

Verkställande utskottet

 

 

70 000,00  

54 412,00  

Förbundsrådet/Kongress

 

 

225 000,00  

185 719,40  

FEU/Internationellt

 

 

70 000,00  

58 908,21  

Försäkring, skatt

 

 

15 000,00  

16 672,00  

Representation

 

 

10 000,00  

3 582,00  

Övriga kostnader

 

 

55 000,00  

14 950,00  

Investerad utdelning

 

 

 

12 411,86  

Avskriven fordran

 

 

 

25 170,00  

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 030 000,00  

1 035 468,07  

 

 

 

 

 

        

FORDRINGAR:

 

 

 

 

Räddningsledaren

 

 

 

107 170,00  

Länsföreningarna

 

 

 

8 684,00  

SRV

 

 

 

 

2 081,00  

Summa fordringar

 

 

 

117 935,00  

 

 

 

 

 

 

SKULDER:

 

 

 

 

Räddningsledaren

 

 

 

70 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

 

 

 

70 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets underskott

 

 

 

-77 745,33  

 

 

 

 

 

 

2006-01-29

 

 

 

 

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

Bilaga 3

 

 

 

 

EKONOMISK REDOVISNING

 

 

 

 

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

 

 

 

 

2005 01 01-2005 12 31

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

9400001332

 

2741,48

 

Balanserad vinst

598598,19

9140273566

 

285870,11

 

Årets överskott 2004

52832,73

Postgiro 32 30 38-0

1688,00

 

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

 

309366,13

 

Skulder

 

74134,80

Fordringar

 

175900,00

 

 

 

 

 

 

775565,72

 

 

 

775565,72

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER:

 

 

 

KOSTNADER:

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

 

337650,00

 

Medlemsinformation

607634,10

Räddningsledaren Annonser

293750,00

 

Administration

56008,50

     "    Bidrag SKTF

60000,00

 

Vu

 

54412,00

Ränta/utdelning

 

15089,40

 

Brandkonf/förb.råd

185719,40

Värdeförändr.fonder

28139,34

 

FEU/Internationellt

58908,21

Brand 2005

 

169500,00

 

Försäkring skatt

16672,00

Återbetald skatt

 

5034,00

 

Representation

3582,00

Övrigt

 

625,00

 

Investerad utdelning

12411,86

Fordringar

 

117935,00

 

Övrigt

 

14950,00

Årets underskott

 

77745,33

 

Avskriven fordran

25170,00

 

 

 

 

Skulder

 

70000,00

 

 

1105468,07

 

 

 

1105468,07

 

 

 

 

 

 

 

UTGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

940001332

 

39705,87

 

Balanserad vinst

651430,92

9140273566

 

184130,05

 

Årets underskott

-77745,33

Postgiro 32 30 38-0

34742,00

 

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

 

337505,47

 

Skulder

 

70000,00

Fordringar

 

117935,00

 

    "      oregl. 2005

20332,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714018,39

 

 

 

714018,39

 

 

 

 

 

 

 

2006-03-10

 

 

 

 

 

 

Jan Wisén

 

 

Ingemar Larsson

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Uneram

 

Arto Koivumaa

 


  Bilaga 4

 

 

 

 

EKONOMISK REDOVISNING

 

 

 

 

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND

 

2005 01 01-2005 12 31

 

Reg.nr.875003-0309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

933730876-2

349416,90

 

Balanserad vinst

332804,20

 

 

 

 

Årets överskott

16612,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349416,90

 

 

 

349416,90

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER:

 

 

 

KOSTNADER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränta bank

 

3779,42

 

Utdelning

 

15000,00

Årets underskott

11220,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,00

 

 

 

15000,00

 

 

 

 

 

 

 

UTGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933730876-2

338196,32

 

Balanserad vinst

349416,90

 

 

 

 

Årets underskott

-11220,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338196,32

 

 

 

338196,32

 

 

 

 

 

 

 

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wisén

 

 

Ingemar Larsson

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Uneram

 

Arto Koivumaa

 


                                                                                       Bilaga 5                                                                                          

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för Svenska Brandbefälets Riksförbund

 

 

 

Vi har granskat räkenskaperna samt verkställande utskottets förvaltning för år 2005.

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

 

Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande räkenskaperna eller verkställande utskottets förvaltning.

 

                                            Vi tillstyrker:

 

                                            att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

 

att verkställande utskottets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning

 

 

                                            Arboga den 28 februari 2006

 

 

 

                                            Gunnar Bergström                                  Tomas Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kaare Brandsjös Stipendiefond                                                     Bilaga 6

                          Reg.nr.875003-0309

 

 

                                           

 

 

 

 

Revisionsberättelse för Kaare Brandsjös Stipendiefond

 

 

Vi har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2005.

 

                                            Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

 

Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande räkenskaperna eller styrelsens förvaltning.

 

                                            Vi tillstyrker:

 

                                            att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning

 

 

                                            Arboga den 28 februari 2006

 

 

 

                                            Gunnar Bergström                                  Tomas Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Bilaga 7

                                                                                                                                                                                 

Förslag till budget 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter 2900 st  á 150:-

á 150:-

 

435 000,00  

 

Administrationsbidrag SKTF

 

60 000,00  

 

Annonser/övriga ink. RL

 

 

500 000,00  

 

Ränta/utdelning

 

 

15 000,00  

 

Brandkonferensen

 

 

62 000,00  

 

Övriga intäkter

 

 

78 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration: Hyra, register, porto,

 

 

 

sekretariat, telefon

 

 

60 000,00  

 

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

 

 

distribution

 

 

 

700 000,00  

 

Verkställande utskottet

 

 

50 000,00  

 

Förbundsstyrelsen

 

 

200 000,00  

 

Internationellt

 

 

60 000,00  

 

Försäkring, skatt

 

 

15 000,00  

 

Uppvaktningar/representation

 

5 000,00  

 

Övriga kostnader

 

 

60 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann