Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Sundsvall
Datum: 15.05.2006
 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

 

 

Tid:                                     2006-05-15

 

Plats:                                  Sundsvall

 

Närvarande: Jan Wisén, ordförande

Ingemar Larsson, 1:e vice ordförande

Sune Hellberg, 2:e vice ordförande

Cecilia Uneram, sekreterare

Arto Koivumaa, ledamot

Ulf Lago, adjungerad ledamot (fr o m punkt 5)

 

                                            Kerstin Stålbrand, redaktör Räddningsledaren

                     

 

 

1.           Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna.

 

 

2.           Länsföreningarnas verksamhet

Sune och Jan har gjort flera försök att få någon att ta vid när Ulrika Rosén lämnar uppdraget som ordförande i Västmanlands länsförening. Tyvärr har de inte lyckats.

 

Stockholm, Östergötland, Västernorrland och Värmland har haft årsmöte och protokoll har inkommit. Även Västra Götaland har haft årsmöte. Inga förändringar har skett i någon av styrelserna.

 

 

3.           Medlems- och ekonomiredovisning

Sune redovisar antalet medlemmar och aktuell status över redovisning från föreningarna.

 

Sune föredrar ”budget/utfall 2006” (bilaga 1), ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2005 (bilaga 2), ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2005 för Kaares stipendiefond (bilaga 3), revisionsberättelse för SBR (bilaga 4), revisionsberättelse för Kaares stipendiefond (bilaga 5) samt förslag till budget 2007 (bilaga 6).

 

Arto ska prata med Peter angående annonser på hemsidan.

 

 

4.           Räddningsledaren

Det nya numret har precis kommit ut och vi är alla mycket nöjda med resultatet! Tack till Kerstin! Nästa nummer ska ut till SKYDD och måste vara klar ca 8 augusti.

 

 

5.           Hemsidan

Arto redovisar nuläget. Flera föreningar har kommit igång och lagt ut kallelser och protokoll. Medlemsregistret är på gång. Nya medlemmar har anmält sig via hemsidan och samtidigt mailas deras ordförande som ”godkänner”. Sune måste också få en anmälan när nya medlemmar registreras – Arto lovar ordna detta.

 

 

6.           Förbundsstyrelsens möte 2006-05-16

Janne föredrar förslag till dagordning.

 

 

7.           Stipendiefonden

VU beslutar om följande utdelning:

·        10 000 kr går till Peter Nilsson och Martin Johansson, Lund, för att användas till en konferensresa till Italien. Konferensen rör frågor om standars för olycks- och krishantering, vilket också är det område som de gör ett examensarbete kring.

·        5000 kr går till Björn Sundin, Lund, för genomförd kurs i brandorsaksutredning i Australien.

·        5000 kr går till Mattias Hult, Östersund, som uppmuntran för att han har lyckats med en bedrift! Han har med stor ihärdighet och envishet skapat en distansutbildning i SMO.

 

Om möjligt kan vi dela ut stipendierna till Peter, Martin och Björn under LTH-jubileet.

 

 

8.           CTIF

Sverige har fått förfrågan av internationella CTIF om vi vill ha en representant i Fire prevention Commission. Tommy Arvidsson från SBF har skickat förfrågan till oss. Nästa möte är i Polen 5-6 oktober.

 

VU beslutar att säga tack, men nej tack, då vi ser svårigheter att bemanna denna plats.

 

 

9.           LTH 20 år

VU beslutar att vi ska delta och förlägga ett VU-möte i samband med jubileet. Vi gör en gemensam anmälan. Vi beställer en monter för att kunna marknadsföra oss och ber även om att få möjligt dela ut stipendierna under banketten.

 

 

10.       Räddningstjänstens ledarskapsutbildning

Den 7/6 är det idéseminarium. Representanter för SBR, SBF, några olika räddningstjänster och Räddningsverket är inbjudna.

 

Tankarna just nu är att driva detta i bolagsform och SBF och SBR är då tänkta som kvalitetsgarant och SBF kan eventuellt tänka sig att sköta administrationen. Vi stödjer projektet och ser att det ligger helt i linje med SBR’s mål ”utveckla brandbefälets roll som ledare genom förbättrad kompetensutbildning och fortbildning”. SBF’s vision är ”Ett brandsäkrare Sverige”. Ledarskapsutbildning i denna tappning handlar mycket om stationsledarskap och att leda svensk räddningstjänst med annan inriktning än den vi har idag.

 

 

11.       PP-presentation

Cecilia visar den korrigerade PP-presentationen. Cecilia mailar Arto för utlägg på hemsidan och ser också till att SRV’s fyra skolor får varsin cd-skiva.

 

 

12.       SBR 50 år

2008 är det jubileumsår. Sune har uppdraget att tillsammans med Lasse Henricsson och Kaare Brandsjö att sammanställa en jubileumsskrift. VU är styrgrupp. Sune redogör för arbetet. Janne ska skriva ett brev till sponsorer. Jan ska också prata med Lasse angående uppdraget som huvudredaktör.

 

 

13.       Föreningsbidrag från SKTF

Vi har erhållit ett bidrag på 45000 kr för 2006.

 

 

14.       Övriga frågor

·        Kommande representation i programgruppen för BRAND. Ulf påminner om frågan och vi beslutar att ta upp en diskussion på styrelsemötet.

 

 

15.       Nästa möte

Nästa VU-möte kommer att hållas 5/9 i Stockholm, 09.30 SKTF-huset. Därefter är det möte i samband med LTH-jubileet den 6/10. Förbundsstyrelsen sammanträder i anslutning till Stockholmsresan den 16-17/11.

 

 

 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

 

             

 

 

_______________________                                   _______________________

Jan Wisén                                                                Cecilia Uneram

Ordförande                                                              Sekreterare

 

  


Bilaga 1

 


BUDGET/UTFALL 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTER:

 

 

BUDGET

UTFALL

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter 2900 st á 150:-

 

435 000,00  

337 650,00  

Administrationsbidrag CF 560 á 25:-

 

14 000,00  

0,00  

Administrationsbidrag SKTF

 

60 000,00  

60 000,00  

Annonser/övriga ink. RL

 

 

400 000,00  

293 750,00  

Ränta/utdelning

 

 

10 000,00  

15 089,40  

Övriga intäkter

 

 

111 000,00  

175 159,00  

Värdeförändring fonder

 

 

 

28 139,34  

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 030 000,00  

909 787,74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration: Hyra, register, porto,

 

 

 

sekretariat, telefon

 

 

60 000,00  

56 008,50  

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

 

 

distribution

 

 

 

525 000,00  

607 634,10  

Verkställande utskottet

 

 

70 000,00  

54 412,00  

Förbundsrådet/Kongress

 

 

225 000,00  

185 719,40  

FEU/Internationellt

 

 

70 000,00  

58 908,21  

Försäkring, skatt

 

 

15 000,00  

16 672,00  

Representation

 

 

10 000,00  

3 582,00  

Övriga kostnader

 

 

55 000,00  

14 950,00  

Investerad utdelning

 

 

 

12 411,86  

Avskriven fordran

 

 

 

25 170,00  

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 030 000,00  

1 035 468,07  

 

 

 

 

 

        

FORDRINGAR:

 

 

 

 

Räddningsledaren

 

 

 

107 170,00  

Länsföreningarna

 

 

 

8 684,00  

SRV

 

 

 

 

2 081,00  

Summa fordringar

 

 

 

117 935,00  

 

 

 

 

 

 

SKULDER:

 

 

 

 

Räddningsledaren

 

 

 

70 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

 

 

 

70 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets underskott

 

 

 

-77 745,33  

 

 

 

 

 

 

2006-01-29

 

 

 

 

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

Bilaga 2

 

 

 

 

 

EKONOMISK REDOVISNING

 

 

 

 

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

 

 

 

 

2005 01 01-2005 12 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

9400001332

 

2741,48

 

Balanserad vinst

598598,19

9140273566

 

285870,11

 

Årets överskott 2004

52832,73

Postgiro 32 30 38-0

1688,00

 

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

 

309366,13

 

Skulder

 

74134,80

Fordringar

 

175900,00

 

 

 

 

 

 

775565,72

 

 

 

775565,72

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER:

 

 

 

KOSTNADER:

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

 

337650,00

 

Medlemsinformation

607634,10

Räddningsledaren Annonser

293750,00

 

Administration

56008,50

     "    Bidrag SKTF

60000,00

 

Vu

 

54412,00

Ränta/utdelning

 

15089,40

 

Brandkonf/förb.råd

185719,40

Värdeförändr.fonder

28139,34

 

FEU/Internationellt

58908,21

Brand 2005

 

169500,00

 

Försäkring skatt

16672,00

Återbetald skatt

 

5034,00

 

Representation

3582,00

Övrigt

 

625,00

 

Investerad utdelning

12411,86

Fordringar

 

117935,00

 

Övrigt

 

14950,00

Årets underskott

 

77745,33

 

Avskriven fordran

25170,00

 

 

 

 

Skulder

 

70000,00

 

 

1105468,07

 

 

 

1105468,07

 

 

 

 

 

 

 

UTGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

940001332

 

39705,87

 

Balanserad vinst

651430,92

9140273566

 

184130,05

 

Årets underskott

-77745,33

Postgiro 32 30 38-0

34742,00

 

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

 

337505,47

 

Skulder

 

70000,00

Fordringar

 

117935,00

 

    "      oregl. 2005

20332,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714018,39

 

 

 

714018,39

 

 

 

 

 

 

 

2006-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wisén

 

 

Ingemar Larsson

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Uneram

 

Arto Koivumaa

 

 


  Bilaga 3

 

 

 

 

 

EKONOMISK REDOVISNING

 

 

 

 

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND

 

2005 01 01-2005 12 31

 

Reg.nr.875003-0309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

933730876-2

349416,90

 

Balanserad vinst

332804,20

 

 

 

 

Årets överskott

16612,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349416,90

 

 

 

349416,90

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER:

 

 

 

KOSTNADER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränta bank

 

3779,42

 

Utdelning

 

15000,00

Årets underskott

11220,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,00

 

 

 

15000,00

 

 

 

 

 

 

 

UTGÅENDE BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR:

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933730876-2

338196,32

 

Balanserad vinst

349416,90

 

 

 

 

Årets underskott

-11220,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338196,32

 

 

 

338196,32

 

 

 

 

 

 

 

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wisén

 

 

Ingemar Larsson

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Uneram

 

Arto Koivumaa

 

 


 

                                                                                       Bilaga 4                                                                                          

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för Svenska Brandbefälets Riksförbund

 

 

 

Vi har granskat räkenskaperna samt verkställande utskottets förvaltning för år 2005.

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

 

Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande räkenskaperna eller verkställande utskottets förvaltning.

 

                                            Vi tillstyrker:

 

                                            att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

 

att verkställande utskottets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning

 

 

                                            Arboga den 28 februari 2006

 

 

 

                                            Gunnar Bergström                                  Tomas Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kaare Brandsjös Stipendiefond                                                                               Bilaga 5

Reg.nr.875003-0309

 

 

                                           

 

 

 

 

Revisionsberättelse för Kaare Brandsjös Stipendiefond

 

 

Vi har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2005.

 

                                            Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

 

Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande räkenskaperna eller styrelsens förvaltning.

 

                                            Vi tillstyrker:

 

                                            att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning

 

 

                                            Arboga den 28 februari 2006

 

 

 

                                            Gunnar Bergström                                  Tomas Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Bilaga 6

 

 

 

 

 

 

Förslag till budget 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTER:

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter 2900 st  á 150:-

á 150:-

 

435 000,00  

Administrationsbidrag SKTF

 

60 000,00  

Annonser/övriga ink. RL

 

 

500 000,00  

Ränta/utdelning

 

 

15 000,00  

Brandkonferensen

 

 

62 000,00  

Övriga intäkter

 

 

78 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration: Hyra, register, porto,

 

 

sekretariat, telefon

 

 

60 000,00  

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

 

distribution

 

 

 

700 000,00  

Verkställande utskottet

 

 

50 000,00  

Förbundsstyrelsen

 

 

200 000,00  

Internationellt

 

 

60 000,00  

Försäkring, skatt

 

 

15 000,00  

Uppvaktningar/representation

 

5 000,00  

Övriga kostnader

 

 

60 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

1 150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Hellberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann