Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR - ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Täby
Datum: 22.03.2005
 

Närvarande: 

Janne Wisén, ordförande

Sune Hellberg, 2:e vice ordförande/kassör

Cecilia Uneram, sekreterare

Arto Koivoma, ledamot

           

Kerstin Stålbrand, Räddningsledaren

                      

 

 1. Föregående sammanträdesprotokoll (I) 
CF kommer att betala administrationsbidrag för 2004. Något mer bidrag kommer ej att betalas ut.
 

Sammanträdesprotokoll från ordinarie VU-sammanträde 2005-01-22 lägges till handlingarna.

 

 

 1. Länsföreningarnas verksamhet (I)

 Skåne-Blekinge har haft årsmöte den 9/3.

Värmland ska ha årsmöte 4/4 i Karlstad.

Sörmland ska ha uppstartsmöte den 5/4 i Gnesta.

Norrbotten ska ha årsmöte den 14/4.

 

 

 1. Medlems- och ekonomiredovisning (I) 

Förbundskassören meddelar att 2828 medlemmar finns i registret 2005-03-21 (bilaga 1).

 

Utfall mot budget redovisas (bilaga 2).

 

Bokslutet för SBR redovisas (bilaga 3) samt för Kaare’s stipendiefond (bilaga 4).

 

Budgetförslag för 2006 antas (bilaga 5).

 

Revisionsberättelse för SBR redovisas (bilaga 6) samt för Kaare’s stipendiefond (bilaga 7).

 

 

 

 1. Räddningsledaren (I/B) 

Manusstopp första veckan i april. Layouten på tidningen kommer att förändras. Tidningen ska då definitivt finnas klar ett par dagar innan BRAND 2005. Kerstin redovisade och vi diskuterade det kommande numret.

 

Övriga utgivningar under året: nr 3 7/10 och nr 4 9/12.

 

Sune har tagit fram aktuell sändlista och vi beslutar om revideringar; utskicken till brandstationerna tas bort (medlemmarna får ju ändå!) och generella utskick till kommunalråd tas bort och riktas istället till ordföranden i nämnd eller motsvarande.

 

Mailadress till Kerstin: kerstin@stalbrand.se

 

 

 1. Hemsidan (I/B) 

Hemsidan ska vara i drift till 1/5. Nytt namn http://www.brandbefal.se/

 

 

 1. SBR representation (I/B) 

Nordiska mötet i Åhus: Janne redovisar att de nordiska länderna gemensamt tycker att FEU primärt ska vara ett nätverk. Vi kommer att driva det vid kommande FEU-möte. Vissa länder vill att FEU ska driva stora projekt och vara en aktör i sakfrågor, vilket vi inte anser oss ha tid och möjlighet till. RAKEL diskuterades och Finland uppmanar oss andra att ”ligga lågt”. Sverige, Danmark och Norge ligger i samma skede och tycker att visst är det bra, men alldeles för dyrt. Protokoll kommer.

 

FEU-möte 8-10 april i Geneve. VU beslutar att Jan och Cecilia ska delta.

 

Rådet för Räddningstjänst 28/2 . SBR sitter i detta råd på en av SKL’s två platser. PÅ dagordningen stod tsunamin, stormen Gudrun och Helsingborgsolyckan.

 

Delegationen för samordning av räddningstjänst. Fackliga och andra intresseorganisationer har inte längre någon plats, dvs vi är inte längre representerade där.

 

SRV’s Kursplaneråd. Vi har blivit erbjudna en plats. VU beslutar att Cecilia ska representera SBR.

 

 

 1. Nordiskt möte 2006. 

SBR är värd 2006. Tid, plats och program ska spikas vid första VU-mötet efter sommaren. 

 


 1. Kongress 2005/BRAND 2005 (I/B) 

Måndagen den 23 maj i Västerås:

VU-möte 16.00. Janne kollar lokal.

Förbundsrådsmöte 18.00. Göran Schnell har bokat lokal.

Nordisk kamratafton 20.00. Sune får uppdraget att boka lämplig lokal.

 

Tisdagen den 24 maj:

Kongress 09.30

BRAND-konferens

 

Utställningsmonter: Medlemsrekrytering, marknadsföring av hemsidan, utdelning av Räddningsledaren, försäljning av profilsaker, planscher med frågor/uppmaningar. Sune och Arto tar på sig uppdraget att ordna arrangemanget. Judy kommer att hjälpa oss i montern.

 

Hedersledamöter: VU beslutar att föreslå Förbundsrådet att förslå Kongressen att utse Judy Wester och Göran Schnell till hedersledamöter.

 

Stipendiefonden: VU är styrelse för Kaares stipendiefond. Ansökan till stipendiefonden diskuterades.

 

Handlingar som ska vara klara till vecka 13:

  • Kallelse till Förbundsråd. Cecilia skickar via mail.
  • Kallelse till Kongress. Cecilia skickar via mail.
  • Inbjudan till nordiska föreningar. Janne skriver och Sune skickar.
  • Inbjudan hedersledamöter. Janne skriver och Sune skickar via post.
  • VU’s berättelse över verksamheten 2004. Cecilia gör utkast och skickar till Janne för komplettering. Utskick ihop med kallelsen.
  • Verksamhetsberättelse kongressperioden 2003-2005. Cecilia gör utkast och skickar till Janne för komplettering. Utskick ihop med kallelsen.
  • Dagordning Förbundsråd. Utskick ihop med kallelsen. Ny punkt: Ändring av stadgar och extra kongress.
  • Dagordning Kongress. Utskick ihop med kallelsen. Ny punkt: Ändring av stadgar och extra kongress.
  • Anmälan Förbundsråd. OBS! Det ska framgå att SBR står för resa för den som ej deltar i BRAND-konferensen i övrigt och hotell för natten mellan måndag och tisdag. Utskick ihop med kallelsen. Sista anmälningsdag är 6/5.
  • Anmälan Kongress. Utskick ihop med kallelsen. Sista anmälningsdag är 6/5.
  • Röstlängd. Sune har underlag. Utskick ihop med kallelsen.
  • Bokslutet. Sune mailar Cecilia. Utskick ihop med kallelsen.
  • Förslag till budget. Sune mailar Cecilia. Utskick ihop med kallelsen.
  • Visioner och mål. Förslag skickas ihop med kallelsen och länsföreningarna uppmanas förbereda synpunkter och kompletteringar till Förbundsrådet.
  • Revisionsberättelse. Sune mailar Cecilia. Utskick ihop med kallelsen.
  • Nya stadgar. Utskick ihop med kallelsen.
  • Valberedningens förslag. Janne mailar Cecilia. Utskick ihop med kallelsen.

 


 1. Mötesplanering
   
  • 23/5 VU 16.00 och 18.00 Förbundsråd i Västerås  
  • 27/9 VU 09.30 Stockholm
  • 17-18/11 Förbundsråd i samband med Stockholmsföreningens konferensresa.

  

 1. Övriga frågor 

Tackkort har inkommit från Conny Scherman efter vår uppvaktning av hans 75-årsdag.

 

Framställan har inkommit från Norrköpings brandförsvar om att få arrangera BRAND 2007. Styrgruppen för BRAND-konferensen äger frågan. VU ställer sig positiv.

 

  

 

Mötet avslutas

  

 

Jan Wisén                               Cecilia Uneram

Förbundsordförande              Förbundssekreterare

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann